DYREKTOR ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W NASIELSKU

z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

- REFERENT W DZIALE FINANSOWO - KADROWYM

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

 1. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Referenta w Dziale Finansowo - Kadrowym powinna spełniać zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019.0.1282) następujące wymagania:

 1. Posiadać obywatelstwo polskie,
 2. Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych
 3. Nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. Spełniać jeden z poniższych warunków:
 • Ukończyć studia wyższe,
 • Ukończyć szkołę średnią i posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zagadnień z dziedziny ekonomii, rachunkowości,
 2. znajomość prawa podatkowego,
 3. znajomość ustawy o rachunkowości oraz innych dokumentów umożliwiających pracę w zawodzie,
 4. umiejętność obsługi komputera (programów biurowych – edytor tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty elektronicznej),
 5. umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków,
 6. znajomość struktury organizacyjnej i zadań ZGKiM w Nasielsku.

 

Zakres wykonywanych zadań

 1. Prowadzenie rejestru kosztów:

- księgowanie i podział kosztów wg miejsc powstania zgodnie z dekretem,

- zamykanie kosztów poszczególnych działów,

- sporządzanie rozliczeń międzyokresowych kosztów,

- sporządzanie poleceń księgowania na okoliczność dokonania kwalifikacji kosztów

na poszczególne działy wewnętrzne,

- klasyfikacja wydatków budżetowych,

- sporządzanie poleceń księgowania dotyczących rozliczenia miesiąca.

 1. Sporządzanie rejestru zakupu towarów i usług zgodnie z wymogami ustawy o podatku VAT:

- dekretacja faktur zakupu towarów i usług,

- prowadzenie ewidencji syntetycznej zgodnie z zakładowym planem kont,

- sporządzanie rejestru sprzedaży VAT.

3. Uzgadnianie stanów magazynowych.

4. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie wykonywanych obowiązków.

5. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

6. Wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez przełożonego i Kierownictwo

ZGKiM związanych z pracą.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca wykonywana w siedzibie ZGKiM w Nasielsku,
 2. praca przy komputerze w pozycji siedzącej powyżej 4 godzin dziennie,
 3. częste kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami ZGKiM w Nasielsku.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Referent w Dziale Finansowo - Kadrowym,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów ukończonych kursów podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

……………………………

(czytelny podpis)

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 06 grudnia 2022 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku , 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Referent w Dziale Finansowo - Kadrowym”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

O terminie i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku oraz na tablicy.

Zatrudnienie

Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na czas określony.

 docx  Kwestionariusz osobowy dla kandydata

 

 

Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku