Kontrolne zadymianie

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie zabrania wprowadzania wód opadowych, roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych. Ścieki deszczowe z nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową powinny być zagospodarowane na własnym terenie lub odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Można je gromadzić np. w zbiornikach retencyjnych, beczkach lub oczkach wodnych i wykorzystywać do podlewania zieleni.

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana jest w oparciu o przewidywaną liczbę użytkowników i przeciętne normy zużycia wody. Średnice kanałów dostosowane są do wielkości przepływu ścieków sanitarnych.

Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych i prowadzi do powstawania cofki, wylewania ścieków w piwnicach i na powierzchnie terenu. Straty materialne dotykają zarówno użytkowników indywidualnych jak i oczyszczalnię ścieków. Duży napływ wód opadowych wpływa negatywnie na procesy technologiczne na oczyszczalni oraz generuje koszty transportu i oczyszczania ogromnych ilości dodatkowych ścieków, co w następstwie prowadzi do wzrostu cen opłat za ścieki.

W praktyce wiele nieruchomości dopuszcza się tych praktyk. W lipcu br. ZGKiM w Nasielsku przy użyciu zadymiarki kanałowej rozpoczął kontrole mające na celu ujawnienie nielegalnych zrzutów wody opadowej do kanalizacji sanitarnej. Metoda jest bardzo prosta - urządzenie wtłacza nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, zimny, bezwonny dym do studzienki kanalizacji sanitarnej. Jeśli na terenie nieruchomości dokonano spięcia kanalizacji deszczowej z sanitarną dym znajduje ujście w rynnach i kratkach deszczowych. Właściciele posesji, na których stwierdzono nielegalne podłączenie zostaną poinformowani o wynikach kontroli i grożących sankcjach oraz otrzymają wezwanie do natychmiastowego odcięcia instalacji. Po określonym czasie badanie zostanie powtórzone. Kontrole będą niezapowiedziane.

Apelujemy do właścicieli nieruchomości o dokonanie samodzielnego sprawdzenia dokąd trafia deszczówka z ich posesji i zlikwidowanie ewentualnych uchybień.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 28 Ustawy z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j. z dnia 2019.08.01 ze zm.) karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

rynna1

kratkax